QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 252/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 19/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 235/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 233/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 193/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 04/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 03/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 147/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 26/01/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 647/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 646/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 639/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 06/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 586/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 904/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 27/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 496/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 10/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 144/QĐ-UBND Kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 20/01/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 1577/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc khu vực Nghĩa địa Đồi Xu, tổ dân phố 5, 
phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa
UBND tỉnh 24/09/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
15 903/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 904/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 và Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 849/QĐ-UBND

Quyết định về việc đính chính bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 07/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 849/QĐ-UBND

Quyết định về việc đính chính bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 06/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 05/2019/QĐ-UBND Quy định về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 290/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh