Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

cms-publish-date 16/05/2018 | 10:56 AM  | cms-view-count: 907
Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.