Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 07/01/2020 | 09:31 AM  | cms-view-count: 6074
Căn cứ các quy định hiện hành và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; UBND tỉnh ban hành Quyết định số...

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 07/01/2020 | 09:18 AM  | cms-view-count: 12422
Trên cơ sở Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;...

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018

cms-publish-date 20/12/2019 | 09:57 AM  | cms-view-count: 2608
Ngày 11/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018; Theo đó: Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn:...

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

cms-publish-date 16/05/2018 | 10:56 AM  | cms-view-count: 1663
Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.