Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 550
Ngày 20/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với mục đích nhằm cụ thể hóa việc triển khai và đạt được chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 30/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XII về nhiệm vụ năm 2024. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025.

 

Anh-tin-bai

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 30/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XII về nhiệm vụ năm 2024. Đối tượng mà Kế hoạch triển khai thực hiện là những người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người thoát nghèo, hộ thoát nghèo trên phạm vi toàn tỉnh. Huyện nghèo; xã nghèo, bao gồm: Xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc; thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc; thôn, bon, buôn, bản trọng điểm. Các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo các nhóm nguyên nhân nghèo.

Anh-tin-bai

Những chỉ tiêu tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền địa phương, phối hợp và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.

(2) Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

(3) Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách giảm nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều.

(4) Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các địa bàn nghèo, địa bàn có tỷ lệ nghèo cao, thôn, bon, buôn, bản trọng điểm

(5) Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương  phục vụ giảm nghèo bền vững: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

(6) Thực hiện đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảm nghèo các cấp: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ theo dõi chương trình, đủ năng lực tham mưu triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương. Nội dung đào tạo, tập huấn thực hiện theo hướng dẫn của trung ương và đặc điểm, thực trạng nghèo và giải pháp, chính sách giảm nghèo của tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

(7) Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ thực hiện Kế hoạch

(8) Tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát đánh giá kế hoạch giảm nghèo ở các cấp và cơ sở

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch. Trực tiếp triển khai các nội dung: truyền thông về giảm nghèo đa chiều; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo bền vững khác; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm và giai đoạn gắn với thi đua khen thưởng kịp thời. Tổng hợp các kiến nghị về cơ chế, giải pháp bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024. Phối hợp cung cấp danh sách chi tiết hộ nghèo theo đối tượng cho các cơ quan, đoàn thể xây dựng kế hoạch giảm nghèo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện các dự án, chương trình cung cấp nước sạch cho người dân; phát triển các ngành nghề nông thôn; triển khai chương trình khuyến nông, lâm, ngư, hỗ trợ xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia. Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ khuyến nông cơ sở trong việc giúp đỡ, hướng dẫn các hộ gia đình vay vốn, sử dụng nguồn vốn, tổ chức sản xuất. Xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ưu tiên những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện việc lồng ghép các chương trình của ngành với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”. Trực tiếp triển khai Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin”. Tổng hợp báo cáo giám sát, báo cáo đánh giá theo quy định.

Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trong lĩnh vực được phân công; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế; hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; cho chủ trương đối với công tác khám, chữa bệnh nhân đạo để các tổ chức, cá nhân thực hiện các đợt khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn khi đủ điều kiện theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách ưu đãi về giáo dục đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc giải quyết thiếu hụt về chỉ số tình trạng đi học của trẻ em và thiếu hụt về chỉ số trình độ giáo dục của người lớn từ các nguồn kinh phí theo quy định. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch chi tiết, dự kiến nguồn kinh phí ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách xóa tình trạng mù chữ, phổ cập giáo dục tại các địa bàn khó khăn; đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện Tuy Đức và Đắk Glong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố không thuộc huyện nghèo thực hiện thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; lồng ghép các chương trình của ngành với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 liên quan (nếu có).

Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý cho người nghèo theo quy định.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, đảm bảo thực hiện cung cấp nguồn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách theo đúng quy định.

Cục Thống kê tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2024.

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đảm bảo việc khám, chữa bệnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động nguồn kinh phí cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. Vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững; tổ chức giám sát và phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững.

UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể của địa phương phù hợp với thực tiễn; nội dung của kế hoạch phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng phòng, ban, đơn vị, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; xây dựng chỉ tiêu giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo đến từng xã, phường, thị trấn. Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo chung và các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bố trí kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo chung theo phân cấp quản lý. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện đối với cấp xã. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào cuối năm 2024 báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Xem Kế hoạch số 97/KH-UBND chi tiết tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1