image banner
Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp
Lượt xem: 861
Ngày 23/5/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2788/UBND-NNTNMT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đắk Nông là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên và là 1 trong 12 tỉnh trên cả nước được lựa chọn với mô hình "Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp".

Anh-tin-bai

Ảnh: nguồn internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan tại mô hình thí điểm.

Giao UBND huyện Đắk R’lấp chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Nhân Đạo xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện mô hình Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông theo quy định; tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án, kế hoạch thực hiện mô hình; lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan trước khi phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Nhân Đạo bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng mô hình; thực hiện Mô hình theo kế hoạch đã được duyệt đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra.

Bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng mô hình (ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). Định kỳ (hàng quý, năm) báo cáo kết quả thực hiện mô hình thí điểm về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện mô hình Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông theo phân cấp quản lý.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND huyện Đắk R’lấp triển khai, thực hiện các nội dung của mô hình thí điểm liên quan đến các lĩnh vực: sản xuất, trang trại, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, ngành nghề nông thôn, sản phẩm OCOP, du lịch, quản lý lưu trú, bảo vệ môi trường và cảnh quan môi trường nông thôn tại mô hình thí điểm theo đúng quy định.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tổng kết đánh giá việc thực hiện mô hình thí điểm theo đúng quy định.

Xem văn bản tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 34,768
  • Trong tuần: 107,869
  • Tất cả: 13,990,744