Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 248
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/02/2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bn theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo; tạo sinh kế và tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo hướng toàn diện; cải thiện tốt nhất đời sống vật chất - tinh thần cho mọi người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững nhằm hướng đến và góp phần đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đề ra, đưa Đắk Nông “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

 

Anh-tin-bai

(Ảnh minh họa - Nguồn Internet) 

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện  Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 là 350.190 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 319.642 triệu đồng; ngân sách đối ứng của địa phương là 30.548 triệu đồng.

Năm 2024, triển khai thực hiện 07 dự án hoạt động của Chương trình,  gồm: Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn; Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tinDự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 2% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021-2025).

UBND tỉnh đề ra 08 giải pháp thực hiện chương trình:

(1) Phân bổ nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các huyện nghèo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

(2) Tổ chức thực hiện các nội dung, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, bo đm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện của địa phương; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí; không sử dụng vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ qun lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên; ưu tiên lựa chọn các nội dung hỗ trợ có định mức cao hơn; đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp giữa các hoạt động, nội dung hỗ trợ đầu tư của các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình trên cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưng.

(3) Bảo đm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân.

(4) Phâquyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, vùng, miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

(5) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí và các vi phạm trong quá trình thực hiện.

(6) Xác định nguồn ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dt, tạo động lực, đồng thời huy động tđa các nguồn lực xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bn vững; địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, b trí vn đối ứng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cưng các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia, đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

(7) Lồng ghép hiệu quả nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

(8) Trên cơ sở tổng nguồn lực được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí ngân sách, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn năm 2024 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

B.V

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1