Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 14778
Nhằm kiểm tra, giám sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình để nắm bắt về công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ được duyệt; xác định mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể được giao; đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện; tháo gỡ các vướng mắc (nếu có) của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó, tổng hợp báo cáo và kiến nghị cấp thẩm quyền theo quy định. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND về giám sát việc triển khai thực hiện  03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch yêu cầu làm việc trên tinh thần khách quan, công bằng, công khai, chỉ ra những bất cập, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo thực hiện trách nhiệm, trình tự, cách thức thực hiện giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định tại Chương VII, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra, giám sát khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.

Theo kế hoạch, các nội dung thực hiện giám sát như sau:

(1) Tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: tiến độ thực hiện mục tiêu của từng chương trình; thực hiện kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp), giải ngân.

(2) Kiểm tra việc chấp hành quy định trong quản lý, tổ chức thực hiện, lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư của các đơn vị trực tiếp thực hiện.

(3) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá của các cơ quan, đơn vị theo quy định; xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước/thanh tra (nếu có) đối với các nội dung có liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia.

(4) Báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý (nếu có).

Chế độ báo cáo:

Các đơn vị được kiểm tra giám sát hoàn thành gửi báo cáo theo đề cương về Sở Kế hoạch và Đầu tư để các thành viên trong đoàn nghiên cứu trước khi đi kiểm tra thực tế (Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo sau).

Đoàn kiểm tra, giám sát gửi báo cáo trong thời hạn mười (10) ngày làm việc sau khi kết thúc đợt kiểm tra, giám sát cho cơ quan có thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo kiểm tra, giám sát 6 tháng và trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo kiểm tra, giám sát hằng năm) gửi cấp  có thẩm quyền theo quy định.

Thời gian, địa điểm kiểm tra: Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ vào giữa năm và cuối năm (Lịch chi tiết, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể sau). Địa điểm kiểm tra tại UBND các huyện, thành phố và kiểm tra thực tế một số công trình tại các xã.

Kế hoạch chi tiết

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 27° - 29° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1