NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 109/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cư Jút khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 13/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
2 108/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
3 103/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
4 105/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
5 102/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
6 104/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
7 106/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
8 107/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 12/11/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
9 99/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 03/11/2020 Có hiệu lực Nguyễn Thị Hoa
10 98/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 03/11/2020 Có hiệu lực Nguyễn Thị Hoa
11 100/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 03/11/2020 Có hiệu lực Nguyễn Thị Hoa
12 101/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 03/11/2020 Có hiệu lực Nguyễn Thị Hoa
13 68/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 23/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
14 45/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 23/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
15 21/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 23/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
16 95/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
17 53/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc chung cho các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông 22/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
18 96/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
19 97/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2020 Có hiệu lực Lê Diễn
20 69/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH65) 22/09/2020 Có hiệu lực Lê Diễn