STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
1 33/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 32/2018/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 31/2018/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 30/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt tên đường đô thị: Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 29/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 34/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 28/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trện địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2020 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
9 26/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2019  14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
11 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
12 23/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 22/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016 - 2018" 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
14 21/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
15 18/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
17 20/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
18 17/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
19 16/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 14/12/2018 Active Lê Diễn
20 04/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh