NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 03/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021. 18/03/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
2 04/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021. 18/03/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
3 05/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. 18/03/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
4 06/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. 18/03/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
5 01/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đắk Nông. 18/03/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
6 01/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 12/01/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
7 18/2020/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
8 11/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
9 12/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
10 13/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
11 14/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
12 15/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
13 16/2020/NQ-HĐND Về tổ chức lực lượng và một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
14 110/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
15 111/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
16 112/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2021 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
17 114/NQ-HĐND Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
18 113/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
19 19/2020/NQ-HĐND Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông
20 117/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/12/2020 Có hiệu lực Y Quang BKrông