STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
1 18/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 17/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016 - 2018 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 16/NQ-HĐND Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 15/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 13/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 12/2019/NQ-HĐND Về việc bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56//2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 04/2019/NQ-HĐND Về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 10/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
9 14/NQ-HĐND Về việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 05/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
11 09/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
12 06/2019/NQ-HĐND Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 07/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
14 08/2019/NQ-HĐND Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
15 11/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 33/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
17 32/2018/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
18 31/2018/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
19 30/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt tên đường đô thị: Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
20 29/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh