NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 110/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
2 109/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
3 115/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
4 114/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
5 119/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
6 116/NQ-HĐND Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
7 120/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
8 113/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
9 121/NQ-HĐND Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
10 118/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
11 113/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
12 117/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
13 111/NQ-HĐND Thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
14 47/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và Xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Đắk Song. 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
15 48/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và Xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Tuy Đức. 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
16 49/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil và Đắk R’lấp. 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
17 50/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban Giám đốc và khối trực thuộc Công an tỉnh. 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
18 51/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (giai đoạn 2). 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
19 52/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông
20 55/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 3. 11/05/2021 Có hiệu lực Y Quang BKrông