STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
1 20/NQ-HĐND Điều chỉnh quy mô dự án Hồ chứa nước Đắk N’ting trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/07/2020 Active Lê Diễn
2 19/NQ-HĐND Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư Knia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
3 09/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
4 07/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
5 06/2020/NQ-HĐND Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
6 05/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
7 04/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
8 03/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Active Lê Diễn
9 18/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021 09/07/2020 Active Lê Diễn
10 84/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019 03/07/2020 Active Chủ tịch Nguyễn Đức Tuấn
11 12/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch ổn định dân di cư tự do tại 03 thôn: Tân Lập, Bắc Sơn, Tân Định xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil kết nối với xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô 29/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
12 13/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô 29/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
13 01/2020/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
14 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
15 14/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
16 15/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phó, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
17 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
18 04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
19 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiềm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
20 07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa