STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
1 84/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019 03/07/2020 Active Chủ tịch Nguyễn Đức Tuấn
2 12/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch ổn định dân di cư tự do tại 03 thôn: Tân Lập, Bắc Sơn, Tân Định xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil kết nối với xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô 29/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
3 13/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô 29/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
4 01/2020/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
5 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
6 14/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
7 15/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phó, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
8 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
9 04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
10 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiềm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
11 07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
12 09/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
13 05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
14 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
15 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
16 11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thông Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
17 17/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
18 02/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 23/04/2020 Active Nguyễn Thị Hoa
19 46/2019/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020. 19/02/2020 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
20 01/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/01/2020 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh