STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
261 41/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014 19/12/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
262 42/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 19/12/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
263 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 18/12/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
264 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 18/12/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
265 05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
266 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
267 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
268 09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
269 11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
270 13/2013/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
271 14/2013/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Cơ động, Phòng không, Pháo binh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2017 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
272 15/2013/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
273 17/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong thành lập huyện Đức Xuyên, tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
274 18/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk nông 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
275 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết vè việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng đô thị Gia Nghĩa

 

19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
276 22/NQ-HĐND

Nghị quyết vè việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng đô thị Gia Nghĩa

 

19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
277 12/2013/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
278 16/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới một số đơn vị cấp xã thuộc các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh Đắk Nôn 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
279 21/2013/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013 - 2020 19/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
280 07/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 12/07/2013 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh