STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
21 50/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện. 18/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
22 47/NQ-HĐND Về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020. 18/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
23 59/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
24 57/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
25 54/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2025. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
26 53/NQ-HĐND Thông qua Đề án phân loại đô thị Ea T'Ling, huyện Cư Jút là đô thị loại IV. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
27 52/NQ-HĐND Về việc quyết định giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
28 51/NQ-HĐND Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
29 49/NQ-HĐND Về việc chủ trương thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan của Tỉnh ủy. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
30 48/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
31 47/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
32 44/2019/NQ-HĐND Quy định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
33 43/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
34 42/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
35 40/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
36 39/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
37 38/NQ-HĐND Về chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Đắk Nông để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2020 - 2021. 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
38 37/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
39 36/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 11/12/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
40 32/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh