STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
41 31/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông, sử dụng vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
42 30/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
43 29/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
44 28/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
45 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
46 26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
47 25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2019 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
48 24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
49 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông 23/10/2019 Active Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
50 22/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
51 19/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
52 20/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
53 21/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
54 18/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
55 17/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016 - 2018 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
56 16/NQ-HĐND Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
57 15/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
58 13/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
59 12/2019/NQ-HĐND Về việc bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56//2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
60 04/2019/NQ-HĐND Về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh