STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
61 10/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
62 14/NQ-HĐND Về việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
63 05/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
64 09/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
65 06/2019/NQ-HĐND Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
66 07/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
67 08/2019/NQ-HĐND Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
68 11/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
69 33/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
70 32/2018/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
71 31/2018/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
72 30/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt tên đường đô thị: Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
73 29/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
74 34/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
75 28/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
76 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trện địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2020 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
77 26/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
78 25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2019  14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
79 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
80 23/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh