STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
101 35/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
102 33/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
103 34/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết đặt tên đường (giai đoạn 2) trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
104 32/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
105 31/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
106 30/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
107 29/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
108 28/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
109 27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
110 26/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trung hạn và hàng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
111 25/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
112 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
113 23 /2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
114 22 /2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
115 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
116 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
117 19/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
118 17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
119 18/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
120 14/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011 – 2017 trên địa bàn tỉnh

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh