STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
121 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
122 23 /2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
123 22 /2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
124 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
125 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
126 19/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
127 17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
128 18/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
129 14/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011 – 2017 trên địa bàn tỉnh

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
130 15/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và dân cư, giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh 14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
131 13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
132 33/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông

14/11/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
133 12/NQ-HĐND

Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
134 11/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
135 10/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
136 09/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh

26/07/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
137 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch ba lạo rừng tỉnh Đắk Nông

26/07/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
138 05/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

26/07/2017 Active Lê Diễn
139 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

26/07/2017 Active Lê Diễn
140 04/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-Cpngayf 18/7/2016 của Chính phủ.

26/07/2017 Active Lê Diễn