STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
141 42/2016/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
142 43/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập và thành lập thôn mới thuộc xã Đắk Nia, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
143 44/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
144 35/2011/NQ-HĐND Nghị quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
145 47/2016/NQ-HĐND Nghị quyết xác định chiều sâu vành đai Biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực Biên giới tỉnh Đắk Nông 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
146 49/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
147 50/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
148 51/NQ-HĐND Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
149 52/NQ-HĐND Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
150 53/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
151 54/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
152 55/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 15/12/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
153 26/2016/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
154 27/2016/NQ-HĐND Nghị quyết thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
155 28/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đổi với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
156 04/2012/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
157 30/NQ-HĐND Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
158 31/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
159 32/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
160 33/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh