STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
161 34/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập mới thôn Phú Hòa và Phú Vinh thuộc xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
162 35/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
163 36/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 31/08/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
164 04/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
165 06/NQ-HĐND Nghị quyết quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
166 05/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
167 07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
168 08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
169 10/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
170 11/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
171 12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
172 14/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
173 15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
174 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 01/07/2016 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
175 20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 10/12/2015 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
176 21/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
177 19/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 10/12/2015 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
178 22/2015/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
179 23/2015/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 10/12/2015 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
180 24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một phần Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Active Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh