Legislation code 01/NQ-HĐND
Issuing date 03/01/2020
Published time 19/02/2020
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Abstract Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation