Legislation code 46/2019/NQ-HĐND
Issuing date 19/02/2020
Published time 19/02/2020
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Abstract Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020.
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation