Legislation code 50/NQ-HĐND
Issuing date 18/12/2019
Published time 19/02/2020
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Abstract Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện.
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation