Legislation code 17/NQ-HĐND
Issuing date 23/04/2020
Published time 23/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation