Legislation code 11/NQ-HĐND
Issuing date 23/04/2020
Published time 23/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thông Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở)
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation