Legislation code 01/2020/NQ-HĐND
Issuing date 29/04/2020
Published time 09/05/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation