Legislation code 05/NQ-HĐND
Issuing date 23/04/2020
Published time 23/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation