Legislation code 09/NQ-HĐND
Issuing date 23/04/2020
Published time 23/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation