Legislation code 13/NQ-HĐND
Issuing date 29/04/2020
Published time 29/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation