Legislation code 12/NQ-HĐND
Issuing date 29/04/2020
Published time 29/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch ổn định dân di cư tự do tại 03 thôn: Tân Lập, Bắc Sơn, Tân Định xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil kết nối với xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation