image banner
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đak Nông năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23/TB-HĐTNN&TH
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đak Nông năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm