Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới năm 2023; kết quả giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1350/TB-VPUBND
Ngày ban hành 24/10/2023
Ngày hiệu lực 24/10/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới năm 2023; kết quả giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm