Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035,tầm nhìn đến năm 2050.
Content Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo "Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035,tầm nhìn đến năm 2050". Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Xây dựng, Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc trước ngày 5 tháng 10 năm 2017, để tổng hợp.
Agencies issued Sở Xây dựng
Legislation type Nghị quyết
Categorise Quy hoạch xây dựng
Start date reviews 28/09/2017
End date reviews 05/10/2017
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.329.488