VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Nội dung Thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông; Sở Y tế đã tham mưu Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Để việc xây dựng văn bản QPPL đúng thoe quy trình thủ tục, Sơ y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến góp ý đối với dự thảo trước ngày 25/12/2017. Rất mong được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị.
Cơ quan dự thảo Sở Y tế
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/12/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/12/2017

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 55.689.985