Reviews name Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cấp Trưởng, cấp Phó của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Content Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cấp Trưởng, cấp Phó của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo Quyết định. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc Email: skhdt@daknong.gov.vn trước ngày 05/3/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 05/02/2018
End date reviews 05/03/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.349.753