Reviews name Lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Content Lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo văn bản QPPL: Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh); Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh).
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 03/04/2018
End date reviews 20/04/2018
File attach