VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung Lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo văn bản QPPL: Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh); Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh).
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Hành chính - Tổ chức
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/04/2018
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.922.909