Reviews name Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Content Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Văn bản
Categorise Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Start date reviews 10/04/2018
End date reviews 10/05/2018
File attach