VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Sở Công thương
Nội dung Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Sở Công thương
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 16/05/2018
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 54.931.941