Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp bằng văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Địa chỉ: đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 27/8/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 27/07/2018
End date reviews 27/08/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 54.329.679