VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và tặng thưởng “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” năm học 2017 – 2018
Nội dung Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trân trọng thông báo danh sách tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong năm học 2017 – 2018 được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp xét và thống nhất trình Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” tại cuộc họp ngày 06/9/2018. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để làm cơ sở trình Chính phủ khen thưởng đối với 04 tập thể và 01 cá nhân trên.
Cơ quan dự thảo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/09/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 55.345.378