Reviews name Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phong, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Thực hiện Quy định số 07/QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sở Khoa học và công nghệ xây dựng Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phong, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan đơn vị, liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia góp ý kiến vào Dự thảo nói trên, đồng thời gửi ý kiến góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Khoa học và Công nghệ
Legislation type Quyết định
Categorise
Start date reviews 21/09/2018
End date reviews 21/10/2018
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 54.328.157