Reviews name Lấy ý kiến góp ý Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4148/UBND-CNXD ngày 22/8/2018, về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bả quy phạm pháp luật. Giao Sở Công thương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị, gửi về Sở Công thương tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Quyết định
Categorise Quy phạm pháp luật
Start date reviews 21/09/2018
End date reviews 21/10/2018
File attach