Reviews name Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Content Thực hiện Quyết định số 07-QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; công văn số 3950/UBND-NC ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc rà soát các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Điều 120, Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị tổ chức, cá nhân góp ý theo quy định.
Agencies issued Ban QL các khu công nghiệp
Legislation type Quyết định
Categorise
Start date reviews 26/09/2018
End date reviews 26/10/2018
File attach