Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 – 2020
Content Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại: Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 09/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc sửa đổi Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 14/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, về ban hành danh mục Nghị quyết quy định chi tiết và triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3; Công văn số 3662/UBND-KTKH ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về tham mưu ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Công văn số 498/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc triển khai thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 7. Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 – 2020. Theo quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016, về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật bàn hành quy phạm Pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Nghị quyết
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 26/09/2018
End date reviews 26/10/2018