VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác đối ngoại không còn phù hợp
Nội dung Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 4907/UBND-NC, ngày 03/10/2018 về việc giao cho Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại không còn phù hợp. Đề nghị các cơ quan đơn vị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác đối ngoại không còn phù hợp; ý kiến đóng góp gửi về Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan dự thảo Sở Ngoại vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 19/11/2018
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.926.862