Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác đối ngoại không còn phù hợp
Content Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 4907/UBND-NC, ngày 03/10/2018 về việc giao cho Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại không còn phù hợp. Đề nghị các cơ quan đơn vị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác đối ngoại không còn phù hợp; ý kiến đóng góp gửi về Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Ngoại vụ
Legislation type Quyết định
Categorise Quy phạm pháp luật
Start date reviews 19/10/2018
End date reviews 19/11/2018
File attach