Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ đầu tư và Phát triển Đắk Nông
Content Thực hiện quy định tại Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tai công ty TNHH MTV do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. Sở Tài chính dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ đầu tư và Phát triển Đắk Nông. Văn bản góp ý đề nghị các cơ quan đơn vị gửi bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 10/11/2018 để Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Quyết định
Categorise Tài chính - Ngân sách
Start date reviews 26/10/2018
End date reviews 10/11/2018
File attach