Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về ban hành Chương trình giảm nghèo tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020
Content Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về ban hành Chương trình giảm nghèo tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Địa chỉ: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 05/5/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Legislation type Nghị quyết
Categorise Lao động Thương binh và Xã hội
Start date reviews 05/04/2019
End date reviews 05/05/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 54.397.051