Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017, quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017, quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Địa chỉ: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Legislation type Nghị quyết
Categorise Lao động Thương binh và Xã hội
Start date reviews 10/04/2019
End date reviews 10/05/2019