Reviews name Lấy ý kiến góp ý xác lập dữ liệu ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống và tên hồ, đồi sông suối trên địa bàn tỉnh dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông dự thảo xác lập dữ liệu ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống và tên hồ, đồi sông suối trên địa bàn tỉnh dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Quyết định
Categorise Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Start date reviews 17/05/2019
End date reviews 17/06/2019
File attach