Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
Content Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 90, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 6/9/2019, để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Nghị quyết
Categorise Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Start date reviews 06/08/2019
End date reviews 06/09/2019