Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020
Content Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định, định mức hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2020. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 20/9/2019, hoặc gửi qua địa chỉ email: thoikt.skhdt@daknong.gov.vn.
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Nghị quyết
Categorise Tài chính - Ngân sách
Start date reviews 20/08/2019
End date reviews 25/09/2019
File attach