Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
Content Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 01/11/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Khoa học và Công nghệ
Legislation type Nghị quyết
Categorise Khoa học và Công nghệ
Start date reviews 27/09/2019
End date reviews 27/10/2019