Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024
Content UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 14/11/2019, qua địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Nghị quyết
Categorise Đất đai
Start date reviews 14/10/2019
End date reviews 14/11/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.312.301