Reviews name Lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
Content Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/10/2019 qua địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Nghị quyết
Categorise Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Start date reviews 03/10/2019
End date reviews 15/10/2019
File attach